İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 Birim Müdürü  İletişim Bilgileri
kadir kizilkan14x16 

 Uzunköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili - 112 ) 
 imarsehircilik@uzunkopru.bel.tr

 Kadir KIZILKAN  

GÖREVLERİ

- Arazinin halihazır kullanım biçiminin saptanması,
- Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özellikleri dikkate alınarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerinin belirlenmesi,
- Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarının belirlenmesi ve bunun haritalar üzerinde işaretlenmesi,
- Yapılaşmanın sürekli izlenerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesinin sağlanması,
- Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımların uygulanarak aykırılıkların giderilmesinin sağlanması,
- Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yapılarak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesinin sağlanması,
- Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler alınması,
- Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirilmesi,
- Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanların gözden geçirilmesi ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gidilmesi,
- Çalışma planlaması yapılması, yıllık ve aylık planlar yapılması, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtilmesi,
- Çalışma sonucunda raporlama sistemi oluşturulması, görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumunun açıklanması,
- Çalışmalarda elde edilen ilerlemelerin değerlendirilmesi için dönemsel eşgüdüm toplantılarının düzenlenmesi,
- Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirilmesi,
- Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyerek yönetimle ilişki kurabilmelerinin sağlanması,
- Başvuru sahiplerine yol gösterici olması bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırılması,
- Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutulması,
- Belediye sınırları içinde süregelmekte olanhızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına alması ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirilmesi,
- Kentsel altyapı eksikliklerinin giderilmesi,
- Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltilmesi görevlerini yürütür.

Kategoride hiç makale yok. Eğer alt kategoriler bu sayfada görüntüleniyorsa, makale içeriyor olabilirler.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü