İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çöpköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Atatürk Mahallelerinde bulunan (işyerleri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü kiraya verilecektir.

2)- 1995 Model FIAT marka gri (kurşuni) renk otomobil 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Açık Teklif (Artırma) Usulü satışı yapılacaktır.

3)- Kiraya verilecek olan taşınmazlar ve satışı yapılacak olan araç 10 OCAK 2019 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.50 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4)-Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 12 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 342,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 68/P5 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 172,00,- TL. Geçici teminatı 500,00,- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 70/A nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 328,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

7)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 126 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 342,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

8)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 70/C nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 269,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

9)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 70 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 209,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

10)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 65/C nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 370,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

11)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezinde bulunan 5 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli     618,00,- TL. Geçici teminatı 2.000,00,-TL.

12)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezinde bulunan 13 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli     466,00,- TL. Geçici teminatı 2.000,00,-TL.

13)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Lise Caddesi Öğretmen Evi Çay Bahçesi Karşısında bulunan Büfe Yeri taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 324,00,-TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

14)- Satışı yapılacak olan 1995 Model FIAT marka 22 LF 235 Plakalı GRİ (kurşuni) renk OTOMOBİLİN satış muhammen bedeli 7.500,00,-TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

15)- Çöpköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde bulunan (işyerleri) taşınmazlar 01/02/2019 tarihinden 31/01/2022 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

16)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

     a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

     b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

     c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

     d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

     e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

     f)- Adli sicil kaydı belgesi,

     g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

     h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

     ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

     i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

17)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 10 OCAK 2019 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 

18)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. Ayrıca satışı yapılacak araç Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde görülebilir. 24.12.2018

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü