İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çöpköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve Atatürk Mahallelerinde bulunan (işyerleri) ile Yeniköy Mahallesinde bulunan (mesken) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 28 MART 2019 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.25 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Lise Caddesi Öğretmen Evi Çay Bahçesi Karşısında bulunan Büfe Yeri taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 310,00,-TL. Geçici teminatı 1.000,00,-TL.

4)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 126 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 305,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezinde bulunan 24 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli     570,00,- TL. Geçici teminatı 2.000,00,-TL.

6)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 62 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 110,00,- TL. Geçici teminatı   500,00,-TL.

7)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 49 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 130,00,- TL. Geçici teminatı   500,00,-TL.

8)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 99 nolu (mesken) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 150,00,- TL. Geçici teminatı 500,00,-TL.

9)- Çöpköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Yeniköy Mahallesinde bulunan (işyerleri ve mesken) taşınmazlar 01/04/2019 tarihinden 31/03/2022 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

10)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

11)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 28 MART 2019 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                              

12)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.                                                                                                                               15.03.2019

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü